jatoja

109 tekstów – auto­rem jest ja­toja.

Wielka Integracja

zna­lazłam się na dobre
w mi­lionach myśli
scho­wane były skarby
głębo­ko pod kopułą
sie­działy czte­ry ja
jed­na we­soła niebies­ka mgła
co jas­no przechodzi przez ściany
jed­na z korą za­miast skóry
drze­wo sęka­te sma­kujące ziemią
jed­na pul­sująca bryła krwisto-różana
pa­rująca won­nie na odległość
jedna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 lipca 2018, 20:07

***

po­wiedz kochany
czy widzisz
po­goda z nas szydzi
odkąd nas nie ma
w środ­ku la­ta dni chłodu
a ja nie czuję głodu
a ja nie czuję wiatru
tępe mam zmysły
cza­sem się przyśnisz
to oc­knę się na chwilę
z ra­mienia strzepnę pyłek


two­ja nie jestem
świat jed­nak nie chce
mnie łez pozbawiać 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 lipca 2018, 21:43

dialog

ziemia do serca
ser­ce do ziemi
dlacze­go znów mnie pouczasz
obo­je zna­my smak kamieni
obo­je we krwi toniemy
nie ma tam mądrych gdzie wo­da płynie
ty jes­teś praw­dy odbiciem
w to­bie cisza i hałas ginie
piach mi pul­su­je życiem
umieram w końcu kiedy zawołasz
żyły roz­puszczam w glebie
dob­rze, że jesteś
choć cze­kam aż skonasz
bo kocham śmierć tak jak ciebie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 kwietnia 2018, 18:55

* * *

jest dobrze
to dobrze
jest le­piej
tym le­piej
jest świetnie
- uwaga
nie zasypiać

pat­rz mi w oczy
wiedz, co mówisz
wiedz, co milczysz
będę czuj­na, bądź czujny
też się boję
ale jeśli to zgubimy
miłość nam nig­dy nie wybaczy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 kwietnia 2018, 22:56

M.

To wszyt­ko jed­nak prawda
co o niej poeci pisali
co o niej pi­sali pisarze
a wszys­tko to wciąż za mało
można mieć ner­wy ze stali
można na słow­ny fart czekać
można się pisząc zestarzeć
a język wciąż kaleka 

wiersz • 26 marca 2018, 00:22

W prawdzie

kiedy się budzę
to naj­pierw - cisza
a dru­ga - przestrzeń
dużo przestrzeni
jak­by nie było nieba i ziemi
tyl­ko ta pus­tka
i zawiesina
jej nies­kończo­ne in­formac­ji wiry
puch to i glina
wo­da i ogień
tak widzę na zewnątrz
ja­ko i w sobie
ja­ko i w górze
tak i na dole
i nag­le zwykłe
sie­dze­nie przy stole
cud
onieśmiela.
Jak ja mam teraz
wciąż go­nić naprzód
gdy dech zapiera
słońce promieniem
al­bo śnieg płat­kiem
zachwy­ty zbiera
że krzy­wy bruk
al­bo że dzień znów
i że niedziela 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 marca 2018, 19:38

Jeśli związek, to jak wier­sz dos­ko­nały, naj­wyższa for­ma wy­rażania - wy­powiedź dla świata, bo prze­cież miłość już jest i zaw­sze była w nas. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 31 stycznia 2018, 20:23

Miłość ubierać w słowa to jak próbo­wać całe po­wiet­rze zeb­rać i no­sić w pudełku. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 października 2017, 22:03

I nie poz­nają, że błoto piją, którzy wo­dy nig­dy nie spróbowali. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 22 sierpnia 2017, 20:43

Dante

spłynęła kropelka
na stół
wy­paliła dziurę
w dół
do ziemi
do skały
do piekła
i wyszły z niej mary
naj­dzik­sze demony
naj­gor­sze kreatury
pot­worne maszkary
złe duchy
kostuchy
i siły zyskały

tańczą wo­koło
krzyżem znaczą mi czoło
kwad­ra­tem znaczą mi dłonie
gwiaz­da­mi zdo­bią skronie

Dym kłębi się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 grudnia 2016, 20:55
jatoja

płeć: "słaba" Enneagram: 4w5

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jatoja

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

24 lipca 2018, 20:07jatoja do­dał no­wy tek­st Wielka In­tegrac­ja

10 lipca 2018, 21:43jatoja do­dał no­wy tek­st ***

28 kwietnia 2018, 18:55jatoja do­dał no­wy tek­st dialog

26 marca 2018, 01:00jatoja do­dał no­wy tek­st jest dob­rze to dob­rze jest le­piej [...]

26 marca 2018, 00:22jatoja do­dał no­wy tek­st M.  

6 marca 2018, 19:38jatoja do­dał no­wy tek­st W praw­dzie

31 stycznia 2018, 20:23jatoja do­dał no­wy tek­st Jeśli związek, to jak [...]